L'usu di u sughjuntivu - L'impiego del congiuntivo

Traduzzione in italianu da "Petru u Romanu"


Emploi identique au franšais

Usu listessu à u francese

Impiego identico al Francese

Vogliu chè vo' sìate in casa à ott'ore è mezu.

Voglio che siate a casa alle otto e mezzo.

Chjama à Petru, ch'ellu colli.

Chiama Pietro, che salga.

Ci vole chè vo' mànghjite, osinnò avete da cascà malatu.

Occorre/bisogna che mangiate, sennò/altrimenti cadrete/cascherete malati

Ci vole chè no' vèngamu ogni volta per amparà a lingua corsa.

Occorre/bisogna che veniamo ogni volta per imparare la lingua corsa

Ci vole ch'elli vòglianu fà issu travagliu da per elli.

Occorre/bisogna che vogliano fare questo lavoro da loro.

Hè nurmale chè no' dìamu un pocu à quelli chì ùn anu nunda.

È normale che diamo un poco/po' a quelli che non hanno nulla.

Ch'elli (si) stìanu in casa s'elle ùn li piàcenu e spassighjate !

Che restino in/a casa se non gli piacciono le passeggiate!

Mi face piace chè tù sìa vinutu stasera.

Mi fa piacere che tu sia venuto stasera.

I pastori brùsgianu tutte e fureste. Ch'elli brùsginu tuttu !

I pastori bruciano tutte le foreste. Che brucino tutti!

Vogliu chè tù veca è chè tù capisca ciò chè tù ai fattu.

Voglio che tu veda e che tu capisca ciò che hai fatto.


Emploi différent du franšais

Usu sfarente da u francese

Impiego diverso dal Francese

Sè no' cantàssimu tutt'inseme, sarìa una bella cacufunìa.

Se noi cantassimo tutti insieme, sarebbe una bella cacofonia.

S'avessi u tempu è i soldi, farebbi un viaghju in Còrsica.

Se avessi il tempo e i soldi, farei un viaggio in Corsica.

Sè vo' fùssite più giòvannu, andaristeà u lavu di Crenu à pedi.

Se voi foste più giovane, andreste al lago di Creno a piedi.

S'elli andàssinu in scola più spessu, saperèbbenu leghje è scrive.

Se essi andassero a scuola più spesso, saprebbero leggere e scrivere.

S'o' fussi riccu, cumprarebbi un batellu.

Se fossi ricco, comprerei un batello.

S'o' fussi statu riccu, averebbi cumpratu un batellu.

Se fossi stato ricco, avrei comprato un battello.

Sè tù vulessi fà un sforzu, puderìi sbrugliatti da per tè.

Se tu volessi fare uno sforzo, potresti sbrigartela / cavartela da te.

S'ellu avessi travagliatu di più, ùn sarìa micca tantu pòveru.

Se egli avesse lavorato di più, non sarebbe mica tanto povero.