Le corps humain - A persona


Aghju a pena in capu /a'dyou a bèn'anka'bou/
U cerbellu di u topu hè chjucu /ou djèrbèl'lou (d)i ou dò'bou è tyou'gou/
Hà i capelli neri /a i gabé'lli né'ri/
Anu a faccia brutta /a'nou a vat'cha (b)rout'ta/
Si tocca u fronte cù a manu /si dò'kka ou vròn'tè gou a man'ou/
Petru hà un ochju turchinu è l'altru neru /pé'drou a oun ó'tyou dourki'nou è lal'trou né'rou/
Aghju un cigliu inde l'ochju /a'dyou oun tchi'lyou .ndè' ló'tyou/
Catalina hà un sopracigliu biondu /cadali'na a oun sobradji'lyou yòn'dou/
U sumere hà l'arechje grande /ou zoumè'rè a larè'tyè (g)ran'dè/
U to nasu hè chjucu chjucu /ou dò na'zou è tyou'gou dyou'gou/
S'hè cacciatu i baffi (i mustacci) /sè' katcha'dou i wa'ffi/
Babbone hà a barba bianca /babbòn'è a a war'ba yan'ka/
Stà sempre a bocca aperta /sta' sèm'prè a wò'kka abèr'ta/
A lingua di u serpu hè furcuta /a lin'gwa (d)i ou zèr'pu è fourkou'da/
E labbre di u camellu sò grande /è la'bbrè (d)i ou gamé'llou zò' gran'dè/
Mi sò rottu un dente/una dente /mi zò' rò'ttou ouna (d)èn'tè/ /oun'dèn'tè/
Beie à canella /bè'iè akané'lla/
Aghju a pena in gola /a'dyou abèn'anka'bou/
L'hà pigliatu à u ficu /la' pilya'dou à ou vi'gou/
Hà una cullana à u collu /a ouna goulla'na a ou gó'llou/
Aghju a pena in corpu /a'dyou abèn'a in kór'pou/
u billicu //
L'hà minatu à u stòmacu /la' mina'dou a ou stò'magou/
u stintinu //
e stintine //
Petru hà u sangue caldu. /pé'drou a ou zan'gwè ga'llou/
U mo core batte in furia /ou mò' gò'rè wa'ttè in fou'ria/
Hà fumatu troppu è hà i pulmoni malati /a fouma'dou dró'ppou è a i boulmòn'i mala'di/
U fècatu di issu briacone hè futtutu /ou véga'dou (d)i ssou briagòn'è è foutou'dou/
e rene //
u nervu //
L'hà messu un fucile in pettu /la mè'ssou ou voudji'lè impét'tou/
u senu //
u spinu //
u culu //
e cule //
a cula //
u schèletru //
u ossu //
u pelu //
u mùsculu //
a pelle //
Mettu u mo giurnale sottu à l'ascella /mè'ttou ou mò' djourna'lè zò'ttou a (zò'tta) l'aché'lla/
S'hè cacciatu un armone /sè' katcha'dou oun armòn'è/
a spalla //
U mo bracciu dirittu mi face male /ou mò' .brat'chou (d)iri'ttou mi va'djè ma'lè/
E bracce di Petru sò musculate /é (b)ra'tchè (d)i bé'drou zò' mouskoula'dè/
u gòditu //
u pugnu //
U polzu di Nina hè rottu /ou bòl'tsou (d)i ni'na è rò'ttou/
Dammi a manu ! /da'mmi a man'ou/
E mane di i zitelli sò pulite /è man'è (d)i i dzidé'lli zò' pouli'dè/
Petru s'hè tagliatu un ditu /pé'drou sè' talya'dou oun di'dou/
Fammi vede e to dite ! /fa'mmi wè'è è dò' (d)i'dè/
Monica s'hè rottu un' unghja /moni'ga sè' rò'ttou oun oun'dya/
Santa hà l'anca manca indulurita /san'ta a l'an'ka man'ka (i)ndoulouri'da/
Mi sò rottu u schincu /mi zò' rò'ttou ou skin'kou/
U mo ghjinochju hè feritu /ou mò' yinó'tyou è féri'dou/
Chì belle ghjinochje ch'ella hà Marìa ! /ki bé'llè yinó'tyè kè'lla a mari'a/
U talorcu di Battistu hè tortu /ou dalór'kou (d)i wattis'tou è tór'tou/
Aghju leccu un colpu à nant'à u calcagnu /a'dyou lè'kou oun kòl'pou anan'ta ou galkan'you/
Mi sente u pede /mi zèn'tè ou bè'è/